overzicht |  
5704

Vergelijkende studie 
de holistische benadering en psychotherapie

Kristien VANROOSE

GELUK IS IEDERS GEBOORTERECHT

Verantwoordelijk voor je eigen leven ,

Geluk is ieders geboorterecht .

Mensen zijn verantwoordelijk voor de invulling van het eigen leven .

Een beperkte geest creëert een beperkt leven op alle niveaus :

fysiek , emotioneel , mentaal , spiritueel , sociaal , economisch , cultureel en maatschappelijk .

Kwaliteit van je leven ,

Kwaliteit van je leven bepaal jezelf :

de uiterlijk waarneembare en geleefde wereld is  een afspiegeling van je innerlijke wereld .

 

 

Voorwoord:

Deze kan als een existentieel -therapeutisch model worden gezien voor talloze ervaringen in het leven en kan ons leren hoe men tot een gelukkiger levensstijl kan komen.

Geluk is een innerlijke zijns toestand, het is een keuze om op een bepaalde manier te zijn, en het leven op een bepaalde manier te ervaren en te beleven. Het is een toestand van existentiële volheid. Er ontbreekt je niets, en je hebt niets of niemand verder nodig. Zolang je denkt iets of iemand nodig te hebben of zelfs naar iets verlangt, ben je immers niet gelukkig.

De enige verlichting die we nodig hebben is het inzicht dat we al heel zijn, dat we niets tekort komen en niets nodig hebben, met andere woorden "een bewustzijn van overvloed". Dit is alles wat we nodig hebben om die vicieuze cirkel van ongelukkig zijn te onderbreken.

 

Mensen beleven hun pijnlijke momenten en emoties steeds weer opnieuw en opnieuw, zonder te weten hoe zij gebruik kunnen maken van de positieve, richtinggevende, op het leven georiënteerde kracht die eigen is aan het lichaam.

Een gezond lichaam in een gezonde geest is van optimaal belang in deze neurotische wereld; waar chaos, verderf, armoede, oneerlijkheid, corruptie, enz. soms wel erg de hoofdrol spelen. Maar daartegenover staat ook dat er vrede, rijkdom, eensgezindheid en waarheid bestaat.

De bedoeling is om het juiste evenwicht te vinden in al het goede en slechte die er aanwezig is; en daar onze lessen uit te nemen om het in het vervolg beter te doen.


Betekenis :

 

Holisme :

Grieks ; holos = geheel. Het is de theorie dat de delen van elk geheel slechts kunnen bestaan en begrepen worden in hun relatie tot het geheel. Het geheel is groter dan de som van de delen.

Hiermee wordt bedoeld dat de aandacht, bijvoorbeeld in lichaamstherapie, psychotherapie of vormen van sporttraining gericht worden op het GEHEEL, zoals bv. de psychische en lichamelijke aspecten; of de psychische en sociale aspecten van de persoon in kwestie.

Vanuit de tegenwoordig inzichten van de psychologie wordt de mens gezien als een biopsychosociaal wezen en lijkt een holistische benadering een voor de hand liggende aanpak om alle dimensies voldoende tot hun recht te laten komen. Zie ook biopsychosociaal op de noöpedia

In micro-perspectief houd holisme in dat het menselijk organisme wordt opgevat als een levend wezen, waarvan de lichamelijk en geestelijke bestanddelen onderling afhankelijk en verbonden zijn.

In het macro-perspectief betekent het dat men er van uitgaat dat een individueel organisme in voortdurende wisselwerking staat met zijn

natuurlijke en sociale omgeving.
 
                                                            Niemand kan u minderwaardig maken zonder uw toestemming!"
 (Eleanor Roosevelt)" 

 

 

DOELSTELLING

 

Als toekomstig psychoconsulent wil ik me verdiepen in de mens als “één geheel “, als socio-psycho-somatische eenheid; de sociale  (maatschappelijke), psychische (geestelijke), en somatische (lichamelijk) onderdelen onderscheiden, maar niet van elkaar scheiden; de mens als één “geheel uniek wezen “.

In wezen is een psycho-consulent - therapeut, een persoon die een ander mens helpt om zijn gedachte - en gevoelswereld weer op een rijtje te krijgen. 'Mental coach', raadsman, inzichtgever, trooster, geestelijk begeleider, en zo nu en dan verbale krijgsmakker, zijn dan ook zonder meer termen die je aan deze functie kan plakken.

De vragen" waar sta ik op mijn levenspad ",” wat weerhoud me ervan om gelukkig te zijn “en hoe kan ik in harmonie leven met mezelf en mijn omgeving “, dat zijn allemaal vragen die door vele mensen gesteld worden, maar waar moeilijk rechtstreekse, oplosklare antwoorden voor te vinden zijn.

Zowel voor mezelf, als om te integreren in de therapie wil ik me in deze theorie verder verdiepen. 

 

 

De holistische mensvisie gaat ervan uit dat de mens een socio-psycho-somatische eenheid vormt. 
De mens is altijd al meer geweest dan een optelsom van verschillende onderdelen. Voor alles wordt de mens gezien als een uniek wezen.
Geen twee mensen zijn hetzelfde, er is altijd iets anders, ofwel in zichzelf, ofwel in de omstandigheden waarin men verkeert ...

In de holistische benadering staat de verantwoordelijkheid voor zijn eigen leven en functioneren centraal. Ieder mens is zelf verantwoordelijk om op zijn eigen unieke manier in zijn eigen behoeften te voorzien, om zodoende een zinvol en gezond bestaan op te bouwen. Door deze zelfontplooing en zelfverwerkelijking maakt de mens dat hij zichzelf als een ondeelbaar, uniek geheel kan ervaren.

 

 

De Psychotherapie is een behandelmethode die wordt toegepast bij psychische klachten en problemen. Het gemeenschappelijk doel van alle soorten psychotherapie, is een positieve verandering teweeg te brengen in het functioneren van de cliënt. Dit kan inzicht en persoonlijke groei inhouden, maar ook bijvoorbeeld het versterken van het zelfvertrouwen en de zelfstandigheid van de cliënt, of het verwerken en uiten van een emotie. 

De therapie bestaat uit gesprekken met een deskundige hulpverlener. De psychotherapeut lost geen problemen voor jouw op, maar helpt je de dingen anders te zien, pijnlijke gevoelens te verwerken of moeilijke situaties anders aan te pakken. 

Het doel van de gesprekken is o.m.:

   *  duidelijk een problematiek afbakenen,

   *  inzicht verwerven in de problemen,

    * beweging uitlokken in het ervaringsproces.

 

 

In beide strekkingen kom je dezelfde doelstellingen tegen, iets zinvols te maken van je leven en je mogelijkheden optimaal te benutten . 

Dus kan je een mooie en toelaatbare integratie maken van beide visies ...

Integreren is een manier van denken en handelen,  het is de kern van geestelijke gezondheid, het omgekeerde van het neurotisch gedrag .

 

 

                         Je bent meer dan je gedrag .. 

Je bent meer dan je gedachten .. 

Je bent meer dan je gevoel .. 

Wees alles wat je bent!  

Marloes van der Kamp


 


A. Reguliere en alternatieve geneeskunde


Hippocrates werd beschouwd als de grondlegger van zowel de reguliere als de alternatieve westerse geneeskunde. Hij was een griekse geneesheer die bekend werd om zijn systematische aanpak van ziekten. Hij benadrukte het belang van eigen waarneming en ondervinding als bron van kennis. Hij had veel oog voor de levensomstandigheden en het milieu van de zieke mens. Zijn stelling was;" ziekte komt altijd neer op geweld aangedaan aan de  mens, voortvloeiend uit gebrek aan eerbied voor natuurlijke wetten en behoeften van de mens."

Hij vond observatie de belangrijkste taak van de geneesheer, weten, kijken, aanvoelen, luisteren en zo nodig zwijgen.

Hippocrates had in die tijd al een holistische visie op de mensheid; alles staat met elkaar in verband, de natuur en het menselijk lichaam.

 

Socrates was een tijdgenoot van Hippocrates. Door vragen te stellen en te blijven stellen wekte hij het oordeelsvermogen van de mens. Zijn stelling was, dat men al denkend tot een oordeel kan komen.

 

Plato die een leerling was van Socrates stelde " het denkvermogen is de weerslag van de geest van de mens, het geeft de mogelijkheid de wereld van de ideeën te leren kennen, ideeën die de creatieve oorsprong zijn van mens en wereld".

Door de eeuwen geen is er een kloof ontstaan tussen de geestelijke en de zintuiglijke zaken, tussen filosofie en natuurwetenschapen, tussen beelddenken en begripdenken en tussen de reguliere en alternatieve geneeskunde . 

 

 A.1Reguliere geneeskunde :


Sommige ziektebeelden hebben meer baat bij de reguliere geneeskunde sommige bij de alternatieve therapie. Vaak wordt de alternatieve therapie gebruikt als aanvulling van de reguliere geneeskunde, zo krijgt de patiënt de voordelen van beide benaderingen.

De belangstelling voor de alternatieve therapieën komt meestal voort uit onvrede bij de mensen over de reguliere geneeskunde. Ze zijn mis tevreden over hun eigen artsen en zoeken een alternatief om minder reguliere medicijnen te moeten gebruiken, daarbij denken ze aan homeopathische middelen, en dat die minder schadelijk zijn voor de gezondheid.

Het grootste bezwaar vanuit de reguliere geneeskunde is dat het effect van de alternatieve therapieën niet wetenschappelijk aantoonbaar is. Vaak gebruiken cliënten de twee geneeswijzen naast elkaar, een reguliere en een alternatieve, dus is het moeilijk te bepalen welke van de twee effectief gezorgd heeft voor de genezing. Bij ernstige ziektes zoals kanker word de alternatieve therapie meestal maar gebruikt als aanvulling van de reguliere geneeskunde.

 

A.2 Alternatieve geneeskunde :

 

Er zijn verschillende vormen van geneeswijzen, en behandelmethoden die afwijken van de gangbare vormen van therapie. Deze geneeswijzen worden ook wel aangeduid als "alternatieve therapie", en worden officieel niet erkend als psychotherapie. Het doel bij alternatieve geneeswijzen zijn doorgaans van dezelfde strekking als bij psychotherapie . 

 

Er zijn ook alternatieve geneeswijzen die zich voornamelijk richten op lichamelijke klachten. De nadruk ligt hier echter voornamelijk op alternatieve therapie vormen die zich psychische gezondheid, zelfontplooiing en persoonlijke groei tot doel stellen. De alternatieve geneeswijzen of therapieën zijn onderverdeeld in de volgende categorieën:

   

   *a.Verbale alternatieve geneeswijzen en gesprektherapie

Verbale geneeswijzen en therapie vormen hebben als uitgangspunt de dialoog. Vanuit die basis hebben zij elk een eigen alternatieve benadering, waarbij de nadruk ligt op bijvoorbeeld deelpersoonlijkheden.


    *b.Lichaamsgerichte alternatieve geneeswijzen

Bij lichaamsgerichte geneeswijzen staat het lichaam centraal binnen de therapie of behandelmethode. Men kan daarbij focussen op één bepaald lichaamsdeel, of op de ervaring van het gehele eigen lichaam.


     *c.Spirituele of energetische alternatieve geneeswijzen

Spirituele geneeswijzen gaan uit van de helende kracht van het lichaam. Van magnetiseren tot Reiki, allen gaan uit van energetische krachten, die de alternatieve therapeut kan gebruiken om gezondheidsklachten te genezen.

Ze zijn gebaseerd op de oosterse geneeskunde, op het vrij en evenwichtig stromen van de levenskracht of energie.  

 

 *a.Verbale alternatieve geneeswijzen en gesprektherapie

 

Een grote meerderheid van de alternatieve geneeswijzen of therapieën nemen het gesprek tussen de cliënt en de therapeut als uitgangspunt voor het therapeutisch proces. Deze verbale geneeswijzen vallen onder de noemer "alternatieve gesprektherapie". Daar zij het gesprek als basis hebben zijn ze vaker nauwer verwant aan psychotherapie dan de meeste andere alternatieve geneeswijzen.

Vb. regressietherapie,reïncarnatietherapie,voice dialogue.

 

 *b.Lichaamgerichte alternatieve geneeswijzen:

 

Een aantal alternatieve geneeswijzen stellen het lichaam centraal. Vaak zijn wij vervreemd geraakt van ons lichaam, we hebben verleerd te voelen wie we zijn en wat we willen. Nochtans is je lichaam je basis, je grond.

Deze geneeswijzen gaan uit van de helende kracht van het menselijk lichaam en van de bewuste ervaring van het eigen lichaam.

 Bekende lichaamgerichte alternatieve geneeswijzen zijn:
 

   ° Manuele therapie,

   ° Rebalancing

Rebalancing is een dynamische vorm van lichaamswerk, en heeft als doel om je meer bewust te laten worden van je lichaam, je gevoelens en gedachten. Rebalancing onderzoekt wat er in de weg staat voor die ontspanning, de ruimte en je gevoelens van vrijheid. Dat gebeurt door aanraking, die uitnodigt de spanning in het lichaam los te laten. Hoe dieper de ontspanning in het lichaam, des te dieper en rustiger de geest. Rebalancing biedt de mogelijkheid je lichaamsbewustzijn te vergroten. Kwaliteiten die belangrijk zijn in het leven, zoals goed kunnen communiceren, eerlijkheid, contact en ontspanning leer je beter te ontwikkelen.

Rebalancing werkt met verschillende methoden van aanraking; soms zacht en subtiel, soms diep en stevig.
 

   ° Integratieve massage

Integratieve massage heeft als hoofddoel lichamelijke en geestelijke ontspanning te bewerkstellen, overtollige stress te verwijderen en energieblokkades te verminderen. Hierdoor kan de lichaamsenergie opnieuw vrijer stromen en komt het dwangmatig denken tot rust.

   ° 
Rebirthing
Rebirthing is een ademhalingsmethode met als doel het bewust maken en verwerken van onderdrukte emoties en herinneringen. Negatieve gevoelens die men sinds de kindertijd vast houdt kan men hierdoor los laten.
 
   °Cranio -sacraal
 Cranio-sacraal is een krachtige en subtiele manier waarmee men het lichaam tot ontspanning brengt en waarbij het zelfherstellende vermogen word gestimuleerd en geactiveerd. De therapeut werkt met het interne ritme van de cliënt, dat bestaat uit expansie en contractie van het cranio-sacraal systeem.


*c.Spirituele of energetische alternatieve geneeswijzen :


De mens word gezien als een spiritueel of bezield wezen. Het begrip "spiritueel" staat voor onstoffelijk, subtiel en energetisch. Men streeft ernaar de mens bij de heelheid, het wezenlijke van zichzelf te brengen. Een belangrijk aspekt van deze therapie is dat de problemen niet alleen gezien worden als lasten, maar ook als levenslessen en groeikansen.

Bij spirituele therapie is zowel de diagnose als de behandelswijze vooral op een intuïtieve, gevoelsmatige grondslag berust en niet zozeer op een verbale en rationele. Een mens heeft behalve zijn fysieke lichaam ook een energielichaam. Het is juist hierin dat de oorzaken van klachten vaak kunnen worden gevonden en behandeld. De therapeut werkt vanuit een afstemming op deze subtiele energie van de cliënt. Vanuit de afstemming helpt hij contact te maken met de sturende energie achter de problematiek, en er concrete, bewuste stappen in te nemen.

Spirituele geneeswijzen zijn meestal gebaseerd op de oosterse geneeskunde; op het vrij en evenwichtig stromen van de levenskracht. Veel soorten spirituele therapie maken gebruik van diverse soorten bovennatuurlijke energie: van dierlijk magnetisme en kosmische energie tot het goddelijke.

 

    ° Acupunctuur , Acupressuur,Ayurveda, Bloesemtherapie, Chakra-healing, Edelsteentherapie ,Bio-enegetica.


    ° Magnetiseren

Magnetiseren is een spirituele geneeswijze waarbij energie via de handen wordt overgebracht naar de cliënt. Magnetiseurs gaan ervan uit dat men wordt omgeven door een energieveld, dat bij blokkades voor gezondheidsklachten zorgt.
 
   ° Homeopathie
De homeopathische behandeling is vooral gericht op het herstel van de geblokkeerde levensenergie, waardoor het zelfhelend vermogen geactiveerd word en de klachten zullen verdwijnen.

    ° Reiki
Met Reiki behandelt men door middel van handoplegging zowel geestelijke als spirituele en lichamelijke klachten. Behalve een behandelmethode biedt Reiki met de cursus ook een zelfhulpmethode aan en een levensvisie tot spirituele verlichting.
Reiki komt van oorsprong uit Japan, maar werd op het eind van de 19 de eeuw herontdekt door de monnik Mikao Usui. Hij heeft het Usui Reiki -systeem ontwikkeld. Reiki betekent " universele levenskracht " of "universele energie ". Ieder mens en levend wezen beschikt over deze kracht, we worden ermee geboren. Maar bij velen van ons zijn de kanalen waardoor de energie stroomt geblokkeerd. Bij een Reiki-initiatie worden die kanalen weer geopend, hier door kan je via de handen de genezende energie leiden. Die energie is niet van jou persoonlijk je bent alleen maar kanaal ervoor .
 
                                                                                         
The best of therapy leads to a dimension that is spiritual
Carl Rogers
 
B Psychotherapie:
 

Psychotherapie is een behandelmethode die wordt toegepast bij psychische klachten en stoornissen, zowel bij kinderen, jeugd als bij volwassenen en ouderen. Het kan gaan over een ontwikkeling- of karakterstoornis die een scheefgroei van de persoonlijkheid tot gevolg heeft. Het kan ook om een reactie gaan op ingrijpende levenservaringen, als op een behoefte aan zelfreflectie en groei.
De behandeling kan individueel zijn, maar ook in groter verband (relatie, gezin, groep) plaatsvinden.

Psychotherapie kan de cliënt verlichting geven en de psychische ruimte scheppen om de rust in het emotionele leven terug te brengen, hun zelf inzicht vergroot, en het vermogen om zich gelukkiger te voelen ontwikkeld zich beter.

Elke therapie is een uniek proces, er word wel eens gezegd dat er evenveel therapieën als therapeuten bestaan.
De problemen waarvoor mensen in psychotherapie gaan zijn heel verschillend. Voorbeelden van psychische problemen zijn: angsten, depressies, verslavingproblemen, fobieen en dwanghandelingen. 

 

Informatie over de verschillende soorten psychotherapie is onderverdeeld in de volgende categorieën:

  °Psychoanalyse en psychoanalytische psychotherapie
Psychoanalytische psychotherapie en psychoanalyse zijn gebaseerd op de theorie dat bepaalde psychische problemen het gevolg zijn van onverwerkte emotionele conflicten uit de kindertijd en die nog steeds het emotionele leven beïnvloeden. Het gaat vooral om innerlijke gevoelsmatige conflicten, soms in relatie met belangrijke personen uit de jeugd.

  ° Gedragstherapie

Gedragstherapie gaat ervan uit dat psychische klachten ontstaan vanuit aangeleerd disfunctioneel gedrag. Men leert dergelijk gedrag af en vervangt het door nieuw, gezond gedrag. Er zijn verscheidene vormen: cognitieve, constructionele en klachtgerichte gedragstherapie.


   ° Cognitieve therapie

In cognitieve therapie worden psychische klachten aangepakt door de denkpatronen die de cliënt heeft ten opzichte van die problemen te veranderen. Daardoor gaan ook je stemming en je gedrag veranderen. Het is een relatief kortdurende psychotherapie die werkt met het ombuigen van negatieve gedachten.

  ° RET: Rationeel-emotieve therapie
Volgens Rationeel-emotieve therapie (RET) is het uitgangspunt dat niet de gebeurtenis de aanleiding is voor de psychische klacht maar de interpretatie van die gebeurtenis. In RET leert men irrationele overtuigingen te vervangen door gezonde overtuigingen.

  ° Directieve therapie
In directieve therapie speelt de psychotherapeut een actieve, sterk sturende rol. De psychotherapeut geeft de cliënt aanwijzingen en opdrachten, en kiest hiervoor per cliënt een passende methode. Het is een kortdurende psychotherapie met als doel het behalen van concrete, haalbare doelen.

  ° Focussen / focusing
De psychotherapie focussen, ook wel focusing genoemd, is het richten van je aandacht op het lijfelijk ervaren van emoties en gedachten die tijdens een gesprektherapie naar boven komen. Zo worden nieuwe inzichten verworven in psychische klachten en krijgt de cliënt meer controle over zijn of haar emoties. Focussen gaat ervan uit dat lichaam en geest een eenheid zijn en dat het lichaam een bron van wijsheid is die in psychotherapie waardevolle informatie kan geven.
 
  ° Cliëntgerichte therapie
Cliëntgerichte therapie is een langdurige inzichtgevende psychotherapie die streeft naar onder andere persoonlijke ontwikkeling en groei, zelfkennis en zelfaanvaarding. Het is een persoonsgerichte therapie waarbij de cliënt zelf de richting van het therapieproces bepaald om uit bepaalde problemen te komen.

  ° Gestalttherapie
In gestalttherapie staat de manier waarop de cliënt zichzelf als geheel ervaart centraal. Psychische klachten die deel uitmaken van dat geheel komen volgens gestalttherapie voort uit blokkades, die tijdens de therapie door de psychotherapeut middels verschillende methoden worden opgeheven.
 
  ° Groepstherapie / groepspsychotherapie
 Groepstherapie is een verzamelnaam voor alle vormen van psychotherapie in groepsverband. In groepstherapie staat interactie tussen de groepsleden centraal en neemt de therapeut een leidende maar terughoudende positie in. De groep biedt corrigerende emotionele ervaringen die een therapeutisch effect hebben.

  ° Hypnotherapie en hypnose
In hypnotherapie raakt de cliënt door hypnose uiterst ontspannen en geconcentreerd, waardoor problemen beter kunnen worden onderzocht en de cliënt gemakkelijker suggesties van de psychotherapeut opvolgt.
 
  °Oplossinggerichte therapie
Bij oplossinggerichte therapie schenkt men geen aandacht aan de ontstaansgeschiedenis van psychische problemen. In plaats daarvan richt men zich vanaf het begin op de ideale situatie, zoals die zou zijn als de klacht er niet zou zijn.

   ° Pessopsychotherapie
Pessopsychotherapie is een lichaamsgerichte therapie in groepsverband waarbij men ervan uitgaat dat psychische klachten het gevolg zijn van onopgeloste conflicten uit de kindertijd. Door middel van rollenspel worden deze conflicten opnieuw beleefd.

  ° Psychodrama

Bij psychodrama beeldt de cliënt zijn of haar psychische problematiek uit door middel van een rollenspel. Psychodrama is een groepspsychotherapie waarbij de cliënt leert creatiever met zichzelf en de omgeving om te gaan.


  ° Psychosynthese  

Psychosynthese is een psychotherapie die streeft naar persoonlijke vrijheid door middel van zelfonderzoek. Door een hoger niveau van zelfbewustzijn te bereiken raakt de cliënt in harmonie met zichzelf en de omgeving ,en beleeft hij meer innerlijke vrede.

  ° Relatietherapie

Relatietherapie is een psychotherapie voor partners met relatieproblemen. De relatietherapeut helpt de problemen in kaart te brengen, om vervolgens samen met het stel op zoek te gaan naar mogelijke oplossingen voor de relatieproblemen.

 
Sommige therapieën vallen zowel onder de noemer psychotherapie als alternatieve geneeskunde
 

Enkele van deze vormen van psychotherapie bevinden zich in het schemergebied tussen psychotherapie en alternatieve geneeswijzen. Deze therapieën, zoals sommige vormen van lichaamsgerichte psychotherapie, worden niet officieel erkend als psychotherapie, maar worden vaak wel als behandelmethode ingezet door psychotherapeuten. Er bestaat dus enige overlapping tussen psychotherapie en alternatieve geneeswijzen.

 

     * Lichaamsgerichte therapie

Alle psychotherapieeen die de psychologische betekenis van het lichaam centraal stellen worden lichaamsgerichte therapie genoemd. Men gaat er hier van uit dat het lichaam onlosmakelijk verbonden is met de geest. 

     Hieronder vallen nog een aantal andere ontwikkelde therapieën zoals biodynamische therapie, bio-energenetisch analyse, haptotherapie, integratieve bewegingstherapie, focussen.


     * Therapie via Internet: internettherapie en online- therapie

Internettherapie, oftewel psychotherapie via internet, is een snel groeiende

vorm van therapie. Het heeft voordelen ten opzichte van reguliere psychotherapie, maar er kleven ook nadelen aan deze vorm van therapie.

 
     * NLP: Neurolinguïstisch programmeren

NLP, oftewel neurolinguïstisch programmeren, is oorspronkelijk geen psychotherapie maar wordt wel vaak als therapie ingezet. NLP zoekt naar oplossingen door communicatieve en emotionele problemen vanuit een ander oogpunt te bekijken.

 
      * Regressie- en reïncarnatietherapie

Bij regressietherapie is er de overtuiging dat de emotionele problemen hun oorsprong vinden in onverwerkte en onbewuste conflicten uit de jeugd. Door in trance te gaan en de oorzaak op te sporen kunnen de klachten verdwijnen.

 
      *Creatieve therapie: muziektherapie, beeldende therapie, etc.

Creatieve therapie is een verzamelnaam voor psychotherapieen die de creativiteit van de cliënt gebruiken om het therapieproces in gang te zetten. Vormen van creatieve therapie zijn: muziektherapie, beeldende therapie, dramatherapie, danstherapie en tuintherapie.

     

Waarom helpt therapie ?
 
Alle therapieën vertonen een verschil in doelstelling en werkwijze, nochtans is men op grond van statistische metanalyses tot de conclusie gekomen   dat de specifieke therapeutische technieken minder belangrijk zijn dan men eerst dacht. De kern van elke therapie ongeacht de methodiek is dat het de cliënt een hart onder de riem steekt, dat het hem hoop heeft op de toekomst en een gevoel heeft dat hij terug controle heeft over zijn leven.
  
BESLUIT:

Zowel in de de alternatieve geneeswijzen als in de psychotherapie vinden we de gedachten en de methoden terug die door de reguliere geneeskunde teveel verwaarloosd werden. Een positief beeld van de mens in nauw contact met zijn omgeving staat garant voor het therapeutisch succes, er wordt extra aandacht gegeven aan de hulpzoekende en de hulpverlener, de persoonlijke ondervraging neemt een belangrijke plaats in en geeft aan de zieke de nodige aandacht.
Er zijn verschillende stromingen in de psychotherapie die gericht zijn op persoonlijke verdieping, zijns-oriëntatie en betekenisgeving.
Uit de existentiële filosofie zijn er denkbeelden overgenomen die ook in de psychotherapie gebruikt worden.
De gemeenschappelijke uitgangspunten van al deze benaderingen is dat iedere vorm van therapie meer moet zijn dan het wegnemen van leed of de verbetering van de kwaliteit van het leven. Het is van groot belang dat de cliënt zich bewust is en wordt van de existentiële vragen en zijn leven ervaart als onderdeel van een groter geheel.
 


 Bronnen
 
Internet :
Therapiehulp.nl
 
Boeken :
Alternatieve geneeswijzen en uw gezondheid / Pilkington J. -Baarn: Bigot 1992.
Alternatieve geneeswijzen : de bekendste alternatieve therapieën voor de behandeling / Alcada Isabel - Lisse : Zuidboekproducties,1998.
Als je door de bomen het bos niet meer ziet : naar een visie in de geestelijke gezondheidzorg / Tanghe Arnoud ; Scheire Toon ; Vanhaeren Paul -Tielt : Lannoo,1987.
Praten alleen is niet genoeg: hoe psychotherapie echt werkt: Gaylin Willard -Amsterdam : Ambo, 2001.
Therapiewijzer: theorie en praktijk van 21 psychotherapieën / Vervoort Maja; Weiland Monique - Amsterdam : Archipel 2003