2000-2999
Sites per thema:
psy0 algemeen
psy1 systemen
psy2 denken
psy3 brein
psy4 individu
psy50 diagnostiek
psy54 behandeling
psy6 optimaal
psy7 groepen
psy8 suboptimaal
psy9 optimaal

2370 Kwalitatieve research


Modern wetenschappelijk onderzoek volgens de Plausibiliteitsmethode


Een leerzame tekst voor hen die menen

dat al dat gebabbel over integratie en plausibiliteit een leuk intellectueel tijdverdrijf is aan de Academie,

maar dat het echte wetenschappelijk onderzoek intussen verder zijn beproefde wegen gaat:

deductief en kwantitatief....

Niet alles wat telbaar is telt,

en niet alles wat telt is telbaar.

(Albert Einstein)


Inspirerende artikels: Evidence BasedBrownWhitleyBoeree
Van rationeel naar spiritueel denken

Inleiding

De traditionele natuurwetenschappen gaan tewerk op een zo exact mogelijke methode, en dit impliceert kwantitatieve metingen met statistische controle, en een streng deductieve logica. Hoewel intussen genoegzaam bekend is dat deze omschrijving een vals beeld oproept, vermits zij niet méér dan een controle toelaat van intuïtief, dus alles behalve exact en deductief, geformuleerde hypothesen, kon zij eeuwenlang een schijn van intellectuele superioriteit ophouden door zich te beperken tot wat meetbaar was en tot die natuurverschijnselen die evolutionair tot rust waren gekomen, d.w.z. van dode stof tot en met het menselijk lichaam. Voor de psychosociale en intellectuele verschijnselen is deze methode grotendeels onbruikbaar, en vanuit sommige toepassingsgebieden waar men zich niet kon permitteren om die zaken die niet becijferd kunnen worden voorlopig maar links te laten liggen, zoals in de geneeskunde, ontwikkelde men de Evidence based medicine (wij zouden in de Academie spreken van Effectevaluerend denken), en als belangrijkste onderzoeksmethode daarin geldt meer en meer de Kwalitatieve research (wij zouden spreken van inductief-integratief), waarbij men inductief en zo nodig zonder exacte metingen tewerk gaat, dit in schrille tegenstelling tot de kwantitatieve methode der exacte wetenschappen.

Uitgangspunten

 • het onderzoek verloopt eerder cyclisch dan lineair.
  • Bij de kwantitatief-deductieve methode begint men met een een te toetsen hypothese, vervolgens verricht men zoveel mogelijk metingen die statistisch worden bewerkt, en tenslotte wordt de initiële hypothese verworpen of bevestigd. Wat statistisch niet-significant is wordt verwaarloosd.
  • Bij de kwalitatief-indcutieve methode begint men met een vaag vermoeden, dan worden genuanceerde maar niet noodzakelijk veel en meestal geen meetbare observaties verricht. Vanuit deze observaties groeien hypothesen, die de aandacht der observaties bijsturen en richten. Deze cyclus wordt meermaals doorlopen. Vooral wat afwijkend is aan de verwachtingen, zelfs als het statistisch insignificant is, krijgt speciale aandacht.

Fasen van onderzoek

Het verzamelen van studiemateriaal

 • Observaties: men streeft niet naar data-reductie via statistieken, maar blijft uitgebreide nota's en bedenkingen verzamelen.
 • Interviews
  • zowel individueel (face to face)
  • als in groep (Focus Groups)
 • Studie van geschreven verslagen

Deze drie methodes moeten samen gebruikt worden. Men spreekt van triangulatie. Dit volgens de basisregel van het integratieve denken dat, als de integratie berust op inbreng van meerdere bronnen, de kans op plausibiliteit groter is.

Het verwerken van de verzamelde gegevens

 • Grounded theory(gegronde theoprie) een methode waarbij men begint met ruwe verzamelde gegevens, waarin zich langzaam een theorie-vermoeden ontwikkelt (emergent theory). Er is ook een dialectische, integratieve vergelijking van de ontwikkelde hypotheses met reeds beschikbare theoretische inzichten.
 • Gegevensverwerking: de gegevens van observatie, interviews en tekststudies worden geïnterpreteerd, en leiden tot nieuwe vraagstellingen en aandachtspunten, en dus tot nieuwe observaties

Hoe objectief blijven?

Dergelijk onderzoek zou gevoelig kunnen zijn voor subjectieve projecties en beeldvervorming. Enkele maatregelen om dat te voorkomen:

 • triangulatie: een integratie tussen kwalitatieve en kwantitatieve research
 • veel aandacht even aan afwijkende observaties
 • de gegevens door meer dan één persoon los van elkaar laten interpreteren
 • aandachtspunten baseren op bestaande theoretische concepten
 • tegen het einde de "nieuwe" theorieën confronteren met de ideeën en opvattingen van de proefpersonen en zien of het ook voor hen plausibel is.